Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

REGULAMIN SKLEPU I SERWISU BEEDIFFERENT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BEEDIFFERENT.PL

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://beedifferent.pl/ prowadzonego przez Maję Biernacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą bee DIFFERENT Maja Biernacka, NIP: 596-158-50-27, REGON: 080198787, e-mail: kurs@beedifferent.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
2.    Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1.    Klient – jeden uczestnik kursu lub szkolenia, czyli osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie na rzecz uczestnika kursu lub szkolenia;
2.    Produkt – dostępne w Serwisie produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursu online, szkolenia online, ebooki i inne;
3.    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://beedifferent.pl/;
4.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://beedifferent.pl/, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
5.    Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
6.    Sprzedawca – Maja Biernacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą bee DIFFERENT Maja Biernacka o nr NIP: 596-158-50-27, REGON: 080198787 pod adresem dostępnym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu;
8.    Zakup Produktu – moment dokonania zapłaty za Produkt przez Klienta następujący w chwili wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.  

3.    Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.
4.    Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach netto oraz brutto wraz z podatkiem VAT.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU
1.    W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
2.    Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
3.    W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności, imię i nazwisko osoby, która będzie korzystać z Produktu (Uczestnik kursu lub szkolenia) i inne.
4.    Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
5.    Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
6.    Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło lub może korzystać z hasła wygenerowanego automatycznie przez Serwis. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
7.    Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
8.    Sprzedawca może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania dalszych Zamówień ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta z Serwisu i Produktów w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, korzysta z Serwisu i Produktów w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, udostępniania Produkt osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie bez względu na formę i zakres udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1.    Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
2.    Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
3.    Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania lub siedziby firmy (w przypadku chęci otrzymania faktury wystawionej na firmę), adresu e-mail do wysyłki Produktu cyfrowego oraz adresu stacjonarnego do wysyłki Produktu materialnego.
4.    Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. otrzymywanie newslettera).
5.    Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

1.    głównych cechach Produktu,
2.    łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
3.    możliwości odstąpienia od umowy.

6.    Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę” lub równoważnego.
7.    Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
8.    Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
9.    Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1.    Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
2.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
3.    Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu, tj. faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
4.    Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

1.    kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
2.    zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.

5.    Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: Kanclerska 15A, 60-326 Poznań, KRS 0000347935.
6.    Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 48 godzin od chwili otrzymania płatności.
7.    Klient otrzymuje dostęp do zakupionego Produktu cyfrowego (tj. kursu) na okres 1 roku od czasu zaksięgowania wpłaty.
8.    Dostawa Produktów cyfrowych jest wliczona w cenę.
9.    Dostawa Produktów fizycznych (tj. skryptu drukowanego do kursu) następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty, chyba, że został on uwzględniony w cenie Produktu.
10.    Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu danych do wysyłki, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy.
11.    Dostawa Produktów fizycznych odbywa się na terenie Polski w cenie wliczonej w cenę Produktu. Dostawa na terenie Unii Europejskiej i do Wielkiej Brytanii jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu zasad wysyłki ze Sprzedawcą.
12.    Dane do wysyłki Produktów fizycznych należy dostarczyć Sprzedawcy niezwłocznie po dokonaniu zakupu Produktu zgodnie z instrukcją otrzymaną drog mailową w momencie zakupu Produktu, najpóźniej 14 dni kalendarzowych po doknaniu zakup.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy (formularz odstąpienia od umowy) z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy podany w Regulaminie.
2.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
3.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
4.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.    Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
6.    Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, jeśli Klient rozpoczął proces korzystania z Produktu cyfrowego (wykonał logowanie do Serwisu z kursem) lub gdy otrzymał Produkt materialny (odebrał dostarczony za pośrednictwem kuriera lub paczkomatu skrypt drukowany do kursu).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
1.    Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2.    Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3.    W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
4.    W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
6.    O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
7.    W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.    Sprzedawca świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
2.    Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
3.    Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
4.    Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

1.    posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
2.    przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
3.    włączona obsługa cookies w przeglądarce,
4.    dostęp do Internetu,
5.    zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, Word, Excel, Power Point,
6.    możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

5.    Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e mail pod adres kurs@beedifferent.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
6.    Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
1.    Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie beedifferent.pl.
2.    Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów.
3.    Sprzedawca wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
4.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. PRAWA AUTORSKIE
1.    Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
2.    Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
3.    Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
5.    Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawem autorskim. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2.    Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
3.    Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4.    Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 lutego 2021.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

wersja 6 z 16 września 2022 r.