Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

REGULAMIN SKLEPU I SERWISU BEEDIFFERENT.PL

§1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu i Serwisu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności dokument „Polityka prywatności serwisu beedifferent.pl i firmy bee DIFFERENT Maja Biernacka”.
5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem beedifferent.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów.
6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności ebooki.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Właściciel Sklepu, Właściciel – firma bee DIFFERENT Maja Biernacka z siedzibą w Poznaniu o nr NIP 596-158-50-27 zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5f129cbe-31b5-4ca6-b089-78f62affded0
11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
12. Serwis – strony internetowe dostępne pod adresem beedifferent.pl.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem beedifferent.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu – firmę bee DIFFERENT Maja Biernacka.
2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

§3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a)    posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b)    zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
c)    posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
a)    dla Towaru pod postacią ebooka – program obsługujący format pliku PDF.  

§4. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową beedifferent.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru.
3. Wybór przez Klienta zamawianego Towaru dokonywany jest poprzez kliknięcie w link z opisem „Przejdź do płatności”.
4. Celem złożenia Zamówienia i dokonania płatności konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby będącej odbiorcą Towaru, tj. czytelnikiem ebooka),
b) adresu do faktury (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego),
c) adresu email,
d) numeru telefonu,
a także akceptacja niniejszego Regulaminu.  
4. Klient decydujący się na dokonanie płatności za wybrany Towar jednocześnie wyraża wolę zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru formy płatności za zamówiony Towar.
6. Klient dokonując kliknięcia w link „Zapłać teraz”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
7. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.
8. Złożenie w Sklepie Zamówienia odbywa się poprzez użycie przycisku „Zapłać teraz”.
9. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 
§5. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI
1. Ceny ebooków zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a)    przelewem elektronicznym (e-przelew),
b)    kartą kredytową
płatne na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Dotpay.pl. Na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia wygenerowany przez system Dotpay.pl. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przelewu.
4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay S.A. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków KRS 296790).

§6. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem poczty internetowej na wskazany przez Klienta w procesie zakupu adres email i nie jest ograniczona terytorialnie.
2. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie zakupionego Towaru na błędnie podany adres email przez Kupującego.
3. Koszty dostawy – jeśli takowe występują – podane są do wiadomości Klienta w opisie Towaru.
4. Termin dostawy wskazany jest do wiadomości Klienta w opisie Towaru. Wynosi on 3 dni robocze, chyba, że w opisie Towaru wskazano inaczej.

§7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są autorstwa Właściciela Sklepu.
2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres email wskazany w stopce Serwisu.
4. Zgłaszając reklamację, należy podać imię, nazwisko, adres podany w Zamówieniu, adres email, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
6. W zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klientowi przysługują prawa zawarte w Ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU
1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres email wskazany w stopce Serwisu.
3. W wiadomości email, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych bazach danych, w których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się w Serwisie pod adresem http://beedifferent.pl/blog/polityka-prywatnosci-serwisu-beedifferentpl-i-firmy-bee-different-maja-biernacka.

§10. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie materiały (w tym teksty, wpisy na blogu Komunikacja wewnętrzna od kuchni działającym w ramach Serwisu beedifferent.pl, grafiki, logotyp firmy bee DIFFERENT Maja Biernacka) zamieszczone na stronie beedifferent.pl są własnością Właściciela Serwisu za wyjątkiem materiałów użytych przez Właściciela Serwisu za zgodą osób trzecich, które są autorami materiałów. Informacja o użyciu materiałów autorstwa osób trzecich jest każdorazowo publikowana przy danym materiale.    
2. Wykorzystywanie materiałów należących do Właściciela Serwisu bez jego zgody jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 
Wersja nr 2 z 18.05.2018 r.